Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

eKasa – aktuálne informácie

Vážený zákazník,

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.  Schválený zákon hovorí, že od 1.7.2019 musia byť všetky registračné pokladne, fiskálne tlačiarne prepojené s finančnou správou cez internet. Tento systém sa volá „ eKasa “, resp. „ORP - online registračná pokladňa“, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019. Dovtedy sa na nové podmienky musia pripraviť nielen výrobcovia, ale aj podnikatelia.

Viac na : https://gajniak.sk/ekasa

10 najčastejších chýb firemných webov na Slovensku

Vy­brať naj­čas­tej­šie sa opa­ku­jú­ce chy­by fi­rem­ných webo­vých strá­nok nie je jed­no­du­ché, ur­či­te však me­dzi ne mô­že­me za­ra­diť nas­le­du­jú­cich 10 „chu­ťo­viek".

Čítať ďalej: 10 najčastejších chýb firemných webov na Slovensku

Nový web? Toto by ste mali vedieť!

Ján Řezáč, kon­zul­tant webov, kto­rý me­ní chaos webov na pev­ný po­ria­dok. Rád pra­cu­je pre tých, kto­rí ne­ma­jú čas ro­biť chy­by.

Jan Řezáč je kon­zul­tant webov na voľ­nej no­he, kto­rý me­ní chaos webov na pev­ný po­ria­dok. Na­pí­sal vý­bor­nú kni­hu o web­di­zaj­ne „Web os­trý ja­ko břit­va" a rád pra­cu­je pre tých, kto­rí ne­ma­jú čas ro­biť chy­by.

Ste naj­vplyv­nej­ším blo­ge­rom v Če­chách v ob­las­ti web­di­zaj­nu a kon­zul­tan­tom webov, ako dl­ho sa to­mu ve­nu­je­te? Čo vás pri­nú­ti­lo na­pí­sať kni­hu o webe?

Čítať ďalej: Nový web? Toto by ste mali vedieť!

Aktualizácia aplikácie iKelp Predajca

Postup pre zadanie kódu ročnej údržby pre iKelp Predajca vykonajte podľa nasledovných pokynov. Kód údržby Vám dodá Váš dodávateľ software iKelp Predajca.

Čítať ďalej: Aktualizácia aplikácie iKelp Predajca

Ukončenie predaja najúspešnejších pokladníc Euro-500TE Handy

Najúspešnejšie produkty v histórii Elcomu – pokladnice Euro-500 Handy – končia svoju trinásťročnú púť na slovenskom trhu.

Čítať ďalej: Ukončenie predaja najúspešnejších pokladníc Euro-500TE Handy

Vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR k vráteniu tovaru

Opäť vám prinášame dôležité legislatívne informácie, ktoré sú nevyhnutné pri vykonávaní vašej každodennej práce. Na základe podnetu o vydávaní pokladničných dokladov pri vrátení tovaru poslalo Finančné riaditeľstvo SR nasledovné vyjadrenie:

Čítať ďalej: Vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR k vráteniu tovaru